UŻYWANIE ROBOTA ODKURZAJĄCEGO

Rozpoczynanie i kończenie odkurzania

Można włączyć lub zatrzymać wszystkie funkcje robota odkurzającego.

Każda z funkcji robota odkurzającego działa tylko przy włączonym zasilaczu.

Po włączeniu robota odkurzającego, naciśnięcie przycisku

( ) spowoduje przerwanie pracy i wybranej funkcji robota.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

- Główny moduł: Nacisnąć przycisk ( ).

Wyłączanie zasilania

-Pilot: Nacisnąć przycisk [Zasilanie].

- Główny moduł: Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sek. przycisk ( ).

Jeśli przez około 1 minutę po włączeniu zasilania nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, aby zapobiec rozładowaniu się akumulatora. Aby ponownie włączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania (Run/Stop) na głównym korpusie.

Używanie pilota

Rozpoczynanie i kończenie odkurzania

Rozpoczynanie

-Pilot: Nacisnąć przycisk Auto, Punkt., Maks., Ręczny.

-Główny moduł: Wybrać tryb automatyczny, punktowy,

maksymalny naciskając przycisk ( ), następnie ().

-Po rozpoczęciu odkurzania, robot odkurzający zaczyna się przesuwać.

Naciśnięcie przycisku () bez wybrania trybu odkurzania

spowoduje rozpoczęcie odkurzania automatycznego.

Zatrzymywanie

-Aby zatrzymać pracę robota odkurzającego, nacisnąć przycisk () na pilocie lub na głównym module.

-Po zatrzymaniu odkurzania, robot odkurzający przerwie pracę.

Używanie przycisków na głównym module

28_ obsługa