Týždenná rezervácia

V tomto režime môžete naplánovať spustenie vysávača

Utorok

Streda

 

 

jedenkrát v určenom čase v konkrétnom dni v týždni.

 

 

Pondelok

 

 

 

Štvrtok

 

 

Sobota

 

 

Naplánované vysávanie sa vykoná, len ak je vysávač pripojený k

Piatok

Nedeľa

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nabíjacej stanici.

Diaľkový ovládač

Poradie konfigurácie

 

Pohotovostný režim

 

-

V pohotovostnom režime sa

 

 

zobrazia naplánované dni v

 

 

týždni.

Ak nie je rezervácia

1.

Podržte tlačidlo Timer/Weekly

 

 

(Časovač/Týždenne) viac ako

Bliká

 

3 sekundy. Stlačte tlačidlá ￿

 

alebo ￿ na nastavenie dňa v

Znížiť

Zvýšiť

týždni.

 

 

 

-

Ak sa predtým nenastavila

Ak je rezervácia

 

žiadna rezervácia, zobrazí sa

 

 

aktuálny deň v týždni.

Bliká

-

Ak nie je naplánovaný čas,

 

 

zobrazí sa --:--.

 

2.

Stlačte tlačidlo Timer/

 

 

Weekly (Časovač/Týždenne).

 

 

Stlačte tlačidlá ￿ alebo ￿ na

 

 

nastavenie hodín.

Bliká

Ak je naplánovaná hodina,

Znížiť

Zvýšiť

zobrazí sa.

 

Režim vysávania

Bliká

-

Ak neexistuje vopred

 

 

nastavená rezervácia, režim

 

 

vysávania sa nastaví na

 

 

Automatický režim. Ak existuje

 

 

rezervácia, nastaví sa na

 

 

konfi gurovaný režim.

Bliká

3.

Stlačte tlačidlo Timer/Weekly

Znížiť

Zvýšiť

(Časovač/Týždenne).

 

-

Čas sa zvyšuje/znižuje po 5

 

 

minútach. Stlačte tlačidlo ￿

 

 

alebo ￿ na nastavenie minút.

PREVÁDZKA 03

prevádzka _35