Rezervácia časovačaV tomto režime môžete naplánovať spustenie vysávača jedenkrát v určenom čase.

Naplánované vysávanie sa vykoná, len ak je vysávač pripojený k nabíjacej stanici.

 

 

Diaľkový ovládač

 

Poradie konfigurácie

 

 

 

1.

Stlačte tlačidlo Timer/Weekly

 

 

 

 

(Časovač/Týždenne).

 

 

 

-

Zobrazí sa aktuálne nastavenie

 

Bliká

 

 

a

bliká. Stlačte tlačidlo ￿

 

 

 

alebo ￿ na nastavenie hodín.

 

 

Znížiť

Zvýšiť

 

 

 

 

 

 

 

 

Režim vysávania

 

 

 

 

-

Ak neexistuje predchádzajúca

Bliká

 

 

 

rezervácia, režim vysávania

 

 

 

 

sa nastaví na Automatický

 

 

 

 

režim. Ak existuje rezervácia,

 

 

 

 

režim vysávania sa nastaví na

 

 

 

 

konfi gurovaný režim.

 

 

 

2.

Stlačte tlačidlo Timer/Weekly

 

 

Znížiť

Zvýšiť

(Časovač/Týždenne).

 

 

 

-

Čas sa zvyšuje/znižuje po 5

Bliká

Bliká

 

 

minútach. Stlačte tlačidlo ￿

 

 

alebo ￿ na nastavenie minút.

 

 

 

 

 

 

 

3.

Stlačte tlačidlo Timer/

 

 

 

 

Weekly (Časovač/Týždenne).

 

 

Znížiť

Zvýšiť

Stlačte tlačidlo ￿ alebo ￿ na

 

 

 

 

nastavenie režimu vysávania.

Bliká

Bliká

 

-

Môžete zvoliť buď režim Auto

 

 

(Automaticky), alebo Max

 

 

 

 

 

 

 

 

(Maximálne).

 

 

 

 

4.

Stlačte tlačidlo Timer/Weekly

 

Bliká

 

 

(Časovač/Týždenne).

 

 

-

Hodnota, ktorú ste nastavili,

 

 

 

 

 

 

 

bude blikať a nastavenie je

 

 

 

 

dokončené.

 

Bliká

 

 

-

Keď sú nastavenia

 

 

 

 

 

dokončené, zobrazí sa

 

 

 

 

nastavený čas a

.

 

 

- Ak stlačíte tlačidlo Start/Stop (Spustiť/Zastaviť) počas

 

 

nabíjania vysávača alebo nastavovania času, nastavenia sa

Zrušenie nastavení

zrušia.

 

 

 

 

 

 

- Uvedomte si, že nastavenia sa zrušia, ak sa vysávač odpojí

 

 

od nabíjacej stanice.

 

 

 

 

Časový limit

- Ak počas nastavovania času 1 minútu nezadáte žiadnu

 

hodnotu, vysávač automaticky ukončí režim nastavenia času.

 

 

34_ prevádzka