Czyszczenie pojemnika na kurz i filtrów

Przed wyczyszczeniem pojemnika należy go opróżnić.

Podczas wyjmowania pojemnika, należy uważać, aby nie wysypać znajdującego się w nim kurzu.

W następujących sytuacjach należy opróżnić pojemnik na kurz. 1. Gdy pojemnik zostanie zapełniony.

2.Gdy siła ssania nagle osłabnie.

3.Gdy poziom hałasu nagle wzrośnie.

1. Nacisnąć przycisk wyjmowania pojemnika i pociągnąć pojemnik do siebie.

2. Zdjąć pokrywę pojemnika, pociągając ją w stronę wskazaną na rysunku przez strzałkę.

3. Wyjąć fi ltr i fi ltr siatkowy z pojemnika na kurz.

Filtr

 

Filtr siatkowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Wytrząsnąć kurz z fi ltra, fi ltra siatkowego i pojemnika na kurz.

Można wyczyścić fi ltry wodą.

Po zakończeniu czyszczenia wodą:

UWAGA 1. Pojemnik na kurz: Wytrzeć całkowicie wodę.

2. Filtr, fi ltr siatkowy: Wysuszyć, następnie zamontować.

5.Ponownie zamontować fi ltr i fi ltr siatkowy na pojemnik na

kurz.

- Zamontować fi ltr siatkowy tak, aby strona z siatką była skierowana w dół. Jeżeli kierunek fi ltra jest nieprawidłowy, jego zamontowanie nie będzie możliwe.

Jeżeli pojemnik na kurz zostanie zamontowany bez fi ltra, pojawi się kod błędu C08. PRZESTROGA Należy sprawdzić, czy fi ltr został zamontowany.

6. Nałożyć pokrywę pojemnika i zainstalować pojemnik w robocie odkurzającym.

KONSERWACJA 04

konserwacja _39