Maximálne vysávanie

Robotický vysávač sa automaticky pohybuje a vysáva, pokým sa nevybije batéria a kým nebude úroveň nabitia zobrazovať len jeden blikajúci stupeň.

Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej

stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.

Ak robotický vysávač začne vysávať na inom mieste, ako je nabíjacia stanica, a nenájde nabíjaciu stanicu počas vysávania, zastaví sa blízko miesta, kde začal vysávať.

Ak sa počas vysávania úroveň nabitia batérie zníži, robotický vysávač

sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a pokračuje vo vysávaní po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní: Jedenkrát)

Tlačidlo hlavnej

Tlačidlo diaľkového

Poradie konfigurácie

jednotky

ovládača

 

 

 

1. Nastavte režim.

￿

 

 

3-krát

 

 

2-krát v režime nabíjania

2. Zrušte režim.

Normálny režim

O funkcii obnovenia vysávania

Ak robotický vysávač vyhodnotí, že vysávanie je skončené, obnovenie vysávania sa nevykoná.

POZNÁMKA

Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo (vysávanie sa neobnoví).

Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte ani

UPOZORNENIE nestáčajte žiadne tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie

spustí znovu od začiatku.

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu, môžete začať vysávať v režime snímača prachu.

Režim Turbo

Režim snímača

prachu

32_ prevádzka