ČISTENIE FILTRA NÁDOBY NA PRACH ZARIADENIA NA AUTOMATICKÉ VYSÝPANIE

1

2

3

ÚDRŽBA 04

Vyberte nádobu na prach v

Potiahnite časť fi ltra slúžiacu na

Vyberte fi lter z nádoby na prach.

smere šípky.

uchopenie v smere šípky.

 

4

5

6

Po vybratí z nádoby na prach

Vyčistite fi lter vodou.

Vysušte fi lter na mieste bez

vytraste prach z fi ltra.

 

priameho slnečného svetla.

7

8

9

Najprv namontujte vrchnú časť

Potiahnite fi lter smerom dopredu

Vyčistite fi lter kefkou.

fi ltra a potom dolnú časť slúžiacu

a vyberte ho z nádoby na prach.

 

na uchopenie.

 

 

10

11

12

Vyčistite fi lter vodou.

Vysušte fi lter na mieste bez

Znovu namontujte fi lter.

 

priameho slnečného svetla.

 

údržba _41