Príznak

Kontrolný zoznam

 

Opatrenie, ktoré je potrebné

 

 

vykonať

 

 

 

 

 

Zariadenie na

• Skontrolujte, či sa vo fi ltri

Vyčistite fi lter.

 

automatické

nenachádzajú cudzie predmety.

 

 

 

vysýpanie

 

 

 

 

• Skontrolujte, či sa vo vnútri nádoby

• Odstráňte všetky cudzie predmety

 

automaticky

 

na prach nenachádzajú cudzie

 

z vnútra nádoby na prach.

 

nevyprázdni nádobu

 

 

predmety.

 

 

 

na prach.

 

 

 

 

 

 

 

• Spodná časť zariadenia na

• Otvorte spodnú časť zariadenia na

 

 

 

 

automatické vysýpanie je upchatá.

 

automatické vysýpanie pomocou

05

 

 

 

mince a odstráňte prach, ktorý ju

 

cyklóne nádoby na prach.

 

RIEŠENIE

 

 

prach.

 

 

 

upcháva.

 

 

• Skontrolujte, či je uzáver na

• Zatvorte uzáver cyklóny nádoby na

 

 

 

 

 

PROBLÉMOV

 

• Skontrolujte, či svieti indikátor

• Stlačte tlačidlo Auto Empty On/

 

 

 

automatického vysýpania

 

Off (Automatické vysýpanie

 

 

na zariadení na automatické

 

zapnuté/vypnuté) na zariadení na

 

 

vysýpanie.

 

automatické vysýpanie.

 

 

 

 

 

 

• Skontrolujte, či nie je nádoba na

• Vypnite zariadenie na automatické

 

 

prach odpojená od zariadenia na

 

vysýpanie a úplne vložte nádobu

 

 

automatické vysýpanie.

 

na prach, kým nie je kompletne

 

 

 

 

namontovaná.

 

 

 

 

 

 

• Skontrolujte, či nie je fi lter odpojený

• Vypnite zariadenie na automatické

 

 

od nádoby na prach zariadenia na

 

vysýpanie a namontujte fi lter do

 

 

automatické vysýpanie.

 

nádoby na prach.

 

 

 

 

 

 

• Skontrolujte, èi okolo rotaènej

• Odstráòte všetky cudzie predmety,

 

 

kefy nie sú navinuté nejaké cudzie

 

ako sú dlhé vlasy a vlákna,

 

 

predmety.

 

navinuté na rotaènej kefe.

 

Sací výkon zariadenia

• Skontrolujte, či nesvieti indikátor

• Vyprázdnite nádobu na prach.

 

na automatické

Full (Plné).

• Vyčistite prívod vzduchu na

 

vysýpanie je

 

 

spodnej strane.

 

slabý.

 

 

 

 

• Skontrolujte, či nie je prívod

• Odstráňte cudzie predmety z

 

 

 

 

vzduchu upchatý cudzími

 

prívodu vzduchu.

 

 

predmetmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skontrolujte, či sa na fi ltri

Vyčistite fi lter.

 

 

nenazhromaždil prach.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Skontrolujte, či sa v cyklóne

• Otvorte uzáver cyklóny a odstráňte

 

 

nenazhromaždil prach alebo vlasy.

 

prach a vlasy.

 

Robotický vysávač

• Skontrolujte, či sa na nabíjacích

• Odstráňte cudzie predmety z

 

nie je nabitý.

koncovkách nenachádzajú cudzie

 

nabíjacích koncoviek.

 

 

predmety.

 

Zapnite hlavný vypínač zariadenia

 

 

 

 

na automatické vysýpanie.

 

 

 

 

 

 

 

• Skontrolujte, či je zapnuté

 

 

 

 

zariadenie na automatické

 

 

 

 

vysýpanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

riešenie problémov _49