Čistenie nádoby na prach a filtrovNádobu na prach pred čistením najprv vyprázdnite.

Pri vyberaní nádoby na prach dávajte pozor, aby ste prach z nádoby na prach nevysypali.

Nádobu na prach vyprázdnite v nasledovných prípadoch. 1. Keď sa vnútri nádoby na prach nazhromaždí prach.

2.Keď sa náhle zoslabí sila nasávania.

3.Keď sa náhle zvýši hluk.

1. Stlačte tlačidlo vysunutia nádoby na prach (PUSH (STLAČIŤ)) a nádobu na prach oddeľte jej potiahnutím.

2. Kryt nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere šípky na obrázku.

3. Vyberte fi lter a sieťovinový fi lter z nádoby na prach.

Filter

 

Sieťovinový filter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vytraste prach z fi ltra, sieťovinového fi ltra a nádoby na prach. Môžete ich vyčistiť vodou.

ÚDRŽBA 04

POZNÁMKA

Po čistení vodou:

1. Nádoba na prach: Dosucha poutierajte vodu.

2. Filter, sieťovinový fi lter: Úplne ich vysušte a znovu namontujte.

5.Znovu namontujte fi lter a sieťovinový fi lter do nádoby na

prach.

- Sieťovinový fi lter namontujte tak, že strana s mriežkou smeruje nadol. Ak je orientácia nesprávna, nebude sa dať namontovať.

Ak je nádoba na prach namontovaná bez vloženého fi ltra, objaví sa chybový kód C08. UPOZORNENIE Nezabudnite namontovať fi lter.

6. Zatvorte kryt nádoby na prach a namontujte ju do hlavnej jednotky.

údržba _39