Ručné vysávanie

Pomocou diaľkového ovládača môžete robotický vysávač presunúť priamo na vysávanie určitej oblasti.

Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať ručné vysávanie.

Ručné vysávanie môžete vykonávať iba s použitím diaľkového ovládača.

PREVÁDZKA 03

Tlačidlo diaľkového ovládača

Poradie konfigurácie

1. Nastavte režim.

2. Zrušte režim.

Keď je robotický vysávač pripojený k nabíjacej stanici, ručné vysávanie sa nepodporuje.

POZNÁMKA

Ak s vysávačom nevykonáte po dobu 1 minúty žiadnu činnosť, prepne sa do pohotovostného režimu.

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Turbo, ikona Turbo na UPOZORNENIE paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona

Turbo, môžete začať vysávať v režime Turbo.

Zakaždým, keď stlačíte tlačidlo Dust Sensor (Snímač prachu), ikona snímača prachu na paneli displeja sa rozsvieti alebo zhasne. Keď svieti ikona snímača prachu, môžete začať vysávať v režime snímača prachu.

Smerové tlačidlá (dopredu, doľava, doprava)

Pohyb dozadu nie je podporovaný.

prevádzka _33