POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

Zapnutie/Vypnutie vysávania

Všetky funkcie robotického vysávača môžete zapnúť alebo vypnúť.

Každá funkcia robotického vysávača funguje len po zapnutí hlavného vypínača.

Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť stlačením tlačidla () a vyberte funkciu.

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

- Hlavná jednotka: Stlačte tlačidlo ().

Vypnutie napájania

-Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo [Power] (Napájanie).

- Hlavná jednotka: Stlačte a podržte tlačidlo () na 3 sekundy.

Ak približne 1 minútu po zapnutí nestlačíte žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky preruší, aby sa zabránilo vybitiu batérie. Na opätovné zapnutie stlačte a podržte tlačidlo Run/Stop (Spustiť/Zastaviť) na hlavnom telese.

Používanie diaľkového

ovládača

Zapnutie alebo vypnutie vysávania

Spustenie

-Diaľkový ovládač: Stlačte tlačidlo Auto (Automaticky), Spot (Bod), Max (Maximálne) alebo Manual (Ručne).

-Hlavná jednotka: Stlačením tlačidla () vyberte režim Auto (Automaticky), Spot (Bod) alebo Max (Maximálne) a potom stlačte tlačidlo ().

-Po spustení vysávania sa robotický vysávač začne pohybovať.

Stlačením tlačidla () bez výberu režimu vysávania sa začne

vykonávať vysávanie v automatickom režime.

Zastavenie

-Vysávanie zastavíte stlačením tlačidla () na diaľkovom ovládači alebo na hlavnej jednotke.

-Po zastavení vysávania sa robotický vysávač zastaví.

Používanie tlačidiel na

hlavnej jednotke

28_ prevádzka