استفاده از حالت های صحنه

کيدزن یامن زا یرادربسکع تلاح زا هدافتسا

.ديريگب کيدزن یامن یاهکسع ،هرشح اي لگ ريظن یياه هژوس زا ديناوت یم ،کيدزن یامن تلاح رد

.دیورب >هنحص< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

ات ار ]رتاش[ همکد ،ندرک سوکوف یارب سپس و هدرک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس3 3

.دیهد راشف همین

.دیهد راشف ار ]رتاش[ همکد ،سکع نتفرگ یارب4 4

بش رد یرادربسکع تلاح زا هدافتسا

.دینک هدافتسا رتاش مک تعرس زا ،رتاش ندنام زاب نامز شیازفا یارب ،بش رد یرادربسکع تلاح رد

.دیهد شیازفا ار مگارفاید نازیم ،دح زا شیب یهدرون زا یریگولج یارب

.دیورب >هنحص< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.دیهد راشف ار ] / [ ،رتاش تعرس میظنت یارب3 3

رتاش تعرس : کیتاموتا

شوماخ لناپ

ات ار ]رتاش[ همکد ،ندرک سوکوف یارب سپس و هدرک میظنت رداک رد ار دوخ هژوس4 4

.دیهد راشف همین

.دیهد راشف ار ]رتاش[ همکد ،سکع نتفرگ یارب5 5

.دینک هدافتسا هیاپ هس زا اه سکع ندش رات زا یریگولج تهج

51عملکردهای پیشرفته