هظفاح تراک و یرتاب نداد رارق

هظفاح تراک و یرتاب ندروآ نوریب

ات دینازغلب نییاپ تمس هب ار لفق

.دوش دازآ یرتاب

یرتاب لفق

ژراش لباق یرتاب

زا ات دیهد راشف مارآ ار تراک زا ار نآ سپس ,دوش جراخ نیبرود

.دیشکب نوریب فاکش

هظفاح تراک

یلخاد هظفاح زا یتقوم هریخذ یارب دیناوت یم ،دشاب هتشادن دوجو نیبرود نورد هظفاح تراک هک یتروص رد

.دینک هدافتسا نیبرود

.دیریگب دای ار نیبرود رد یرایتخا هظفاح تراک و یرتاب نداد رارق زرط

رارق نیبرود رد یروط ار هظفاح یاه تراک

.دشاب لااب هب ور گنر ییلاط تلااصتا هک دیهد

هظفاح تراک

مرآ هک دیهد رارق هاگیاج رد یروط ار یرتاب

.دشاب لااب هب ور Samsung

ژراش لباق یرتاب

23عملکردهای اولیه