گرفتن عکس ها

لاتیجید موز

رد رگا .دوش یم ینابیتشپ ضرف شیپ روط هب یرادربمليف و یرادربسکع تلاح طسوت لاتیجید موز لاتیجید هدودحم رد موز رگناشن و دینک موز هژوس کی یور رب یرادربمليف و یرادربسکع تلاح یرون موز زا نامزمه هدافتسا اب .تسا لاتیجید موز زا هدافتسا لاح رد امش نیبرود ینعی ،دشاب

.دینک داجیا ییامنگرزب ربارب 50 ات دیناوت یم ،ربارب 5 لاتیجید موز و ربارب 10 یرون)موز( هدودحم

موز رگناشن

لاتیجید )موز( هدودحم

.درادن دوجو یبايدر AF هنيزگ اب لاتيجيد موز زا هدافتسا ناکما

.دشاب لومعم دح زا رتنییاپ تسا نکمم لاتیجید موز اب هدش هتفرگ سکع تیفیک

ییامنگرزب

.دیریگب )کیدزن یامن( پآزولک یاه سکع ،موز میظنت اب دیناوت یم

موز تبسن

ییامنکچوک ییامنگرزب

تروص هب تسا نکمم شیامن هحفص رد هدش هداد شیامن موز تبسن ،دیناخرچ یم ار موز همکد هکیماگنه

.دنک رییغت گنهامهان

37عملکردهای اولیه