موز یادص شهاک

.دینک هدافتسا موز یادص شهاک یارب هدنز یادص درکلمع زا .دنک طبض ار موز یادص دناوت یم نیبرود ،یرادربملیف نیح رد موز زا هدافتسا تروص رد

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا ادص2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

موز زیون شهاک یارب ار Sound Alive درکلمع :Sound Alive نشور

.دینک نشور

یم نیبرود .دینک شوماخ ار Sound Alive درکلمع :Sound Alive شوماخ

.دنک طبض ار موز زیون دناوت

.دینکن طبض ار اهادص :ادص عطق

.دشاب هدش دودسم دیابن نوفورکیم ،هدنز یادص درکلمع زا هدافتسا ماگنه

.دشاب توافتم یعقاو یاهادص اب تسا نکمم هدنز یادص درکلمع اب هدش طبض یادص

75 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری