هتفرشیپ یاهدرکلمع

.دیریگب دای ار تلاح کی باختنا اب ملیف ندرک طبض ای سکع نتفرگ یگنوگچ

50 … …………………………

هنحص یاه تلاح زا هدافتسا43 … ………………………… ییادتبا یاه تلاح زا هدافتسا

50

… ………………………

ابیز ریوصت تلاح زا هدافتسا

43

… …………………… دنمشوه کیتاموتا تلاح زا هدافتسا

51

… ………………… بش رد یرادربسکع تلاح زا هدافتسا

44

… ……………………………

همانرب تلاح زا هدافتسا

51

… ………… کيدزن یامن زا یرادربسکع تلاح زا هدافتسا

45

… ………………………… دنمشوه مليف تلاح زا هدافتسا

52

… ………………………

یيوداج باق تلاح زا هدافتسا

46

… ………………………………

مليف تلاح زا هدافتسا

52

… ………………………

سکع رتلیف تلاح زا هدافتسا

47

… ……………………………

هنحص تلاح زا هدافتسا

53

… ………………………

سکع رتلیف تلاح زا هدافتسا

48

… ……………………… هدنز یاماروناپ تلاح زا هدافتسا

54… ………………… Split یرادربسکع تلاح زا هدافتسا

55… ……………………… کرحتم سکع تلاح زا هدافتسا