هنایار هب اه لیاف لاقتنا

.دینک نشور ار نیبرود6 6

.دنک یم ییاسانش راکدوخ روط هب ار نیبرود ،هنایار
DCIM Removable Disk My Computer ،رتویپماک رد7 7

.دینک باختنا ار 100PHOTO

.دیشکب دوخ هنایار تمس هب ار اهنآ ای هدرک هریخذ دوخ هنایار رد ار اهلیاف8 8

)Windows XP یارب( نیبرود ندرک ادج.تسا ناسکی نیبرود ندرک ادج یاه شور ،Windows 8 ،Windows 7 وWindows Vista یارب

ندز کمشچ ات دینامب رظتنم ،دنز یم کمشچ نیبرود یور تیعضو غارچ رگا1

1

 

 

 

.دوش عطق

 

.دینک کیلک

یور ،هنایار هحفص تسار تمس نییاپ رد رازبا راون رد2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک کیلک وشزاب مایپ یور3 3

.دینک کیلک ،دنک یم ملاعا ار رازفا مرن فذح ینمیا هک یمایپ رداک یور رب4 4

.دینک ادج ار USB لباک5 5

.دینک لصتم هنایار هب ار نیبرود ،هنایار هب نیبرود هظفاح تراک زا اه لیاف لاقتنا یارب

Windows لماع متسیس یاراد هنایار هب اه لیاف لاقتنا

.دینک لصو دوخ هنایار هب لمح لباق کسید کی ناونع هب ار نیبرود

اتسیو زودنیو ،XPزودنیو ناترتویپماک لماع متسیس دیاب ،فذح لباق کسید تروصب نیبرود لاصتا یارب

.دشاب 8 زودنیو ای 7 زودنیو

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.دینک باختنا شوماخ i-Launcher لاصتا3 3

.دینک شوماخ ار نیبرود4 4

.دینک لصو هنایار هب ار نیبرود ،USB لباک زا هدافتسا اب5 5

لصو سکعرب لباک هک یتروص رد .دینک لصتم دوخ نیبرود هب ار USB لباک کچوک یاهتنا دیاب ،تاعلاطا نتفر تسد زا لابق رد هلیسو نیا هدنزاس .دسرب بیسآ امش یاه لیاف هب تسا نکمم ،دوش

.دریذپ یمن یتیلوئسم هنوگچیه
93پخش/ویرایش