نگهداری از دوربین

بجوم دنراد یتسوپ تیساسح هک یدارفا رد دناوت یم نیبرود نوریب رد هتفرگ رارق زلف ای گنرهدهاشم ار مئلاع نیا زا کی ره هک یتروص رد .دوش مروت ای امزگا ،تسوپ شراخ ،تیساسح

.دییامن تروشم کشزپ کی اب و دینک فقوتم ار نیبرود زا هدافتسا ًاروف ،دیدومن

یاه بیسآ .دینکن نیبرود یسرتسد طاقن ای اه فاکش ،اه هظفحم زا کی چیه لخاد ار یجراخ ماسجا

.دنریگ یمن رارق همان تنامض ششوپ تحت ،تسردان هدافتسا زا یشان

.دینکن نیبرود سیورس هب مادقا زین ناتدوخ و دیهدن ار نیبرود سیورس هزاجا زاجمریغ دارفا هب

.دریگ یمن رارق همان تنامض ششوپ تحت ،دشاب زاجمریغ سیورس زا یشان هک یا همدص هنوگره

هظفاح یاه تراک هرابرد

هدش ینابیتشپ هظفاح یاه تراک

،)Secure Digital) microSD هظفاح یاهتراک زا امش نیبرود ای ،)Secure Digital High Capacity) microSDHC

.دنک یم ینابیتشپ )Secure Digital eXtended Capacity) microSDXC

هظفاح تراک لدبم

هظفاح تراک

تراک لدبم کي نورد ار هظفاح تراک ،هظفاح ناوخ تراک اي هنايار هليسو هب تاعلاطا ندناوخ یارب

.ديهد رارق هظفاح

.دینک یریگولج نیبرود ندروخ هبرض زا .تسا ساسح تاعطق یواح امش نیبرود

نآ هب ینوریب یورین ات دیراد هگن هبعج رد ار شیامن هحفص ،دینک یمن هدافتسا نیبرود زا یتقویور شخ و طخ نداتفا زا ،هکس ای زیت تاعطق ،هسام زا نیبرود نتشاد هگن رود اب .دنزن همدص

.دینک تظفاحم نیبرود

ای هتسکش هشیش .دینکن هدافتسا نیبرود زا شیامن هحفص نتسکش ای یگدروخ کرت تروص ردهب ریمعت یارب ار نیبرود .دوش امش تروص ای تسد هب ندیسر بیسآ بجوم تسا نکمم کیلیرکا

.دیربب گنوسماس تامدخ زکارم زا یکی

،ازامرگ لیاسو یور ای لخاد ،یکیدزن رد ار یبناج مزاول ای رژراش ،اه یرتاب ،نییرود زگرهلکش رییغت ثعاب تسا نکمم لیاسو نیا .دیهدن رارق روتایدار ای ،زاگ قاجا ،ویوورکیام قاجا دننام

.دوش راجفنا ای یزوس شتآ نآ یپ رد و دح زا شیب یامرگ ثعاب دناوت یم نینچمه و دوش نیبرود

گنر رییغت بجوم تسا نکمم راک نیا هک ارچ ،دیهدن رارق دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ار زنل

.دوش نآ درکلمع صقن ای ریوصت رگسح

نودب و زیمت ،مرن هچراپ کی اب ار زنل .دییامن تظفاحم یگدیشارخ و تشگنا رثا ربارب رد زنل زا

.دینک زیمت ،زنل صوصخم زرپ

زا تظفاحم یارب راک نیا .دوش نآ ندش شوماخ ثعاب تسا نکمم نیبرود طوقس ای ندروخ هبرض

.دینک نشور ار نیبرود ،ددجم هدافتسا یارب .تسا هظفاح تراک

رب یریثأت دیابن و تسا یداع تیعضو نیا .دوش مرگ نیبرود تسا نکمم ،نیبرود زا هدافتسا ماگنه

.دشاب هتشاد امش نیبرود درکراک ای رمع لوط

،دشکب لوط یتدم نآ ندش نشور تسا نکمم ،دینک یم هدافتسا نییاپ یاهامد رد نیبرود زا یتقویبارخ یانعم هب ،طیارش نیا .دوش رهاظ دید سپ ای دنک رییغت ًاتقوم تسا نکمم شیامن هحفص گنر

.دوش یم حلاصا دوخ هب دوخ ،دوش هدنادرگزاب رتلدتعم یامد هب نیبرود یتقو و تسین

132پیوستها