اتصال به یک WLAN و پیکرباتصااتصال به یک

حرش

 

 

دامن

.دیوش اجباج ABC و دامن یاه تلاح نیب

 

 

 

 

 

 

 

.هلصاف کی ندرک دراو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک هریخذ ار هدش هداد شیامن نتم

دش ماجنا

.دينک هدهاشم ار نتم ندرک دراو یامنهار

 

 

 

 

 

 

 

یسیلگنا یابفلا فورح زا دیناوت یم طقف اه تلاح یضعب رد ،شیامن هحفص نابز زا رظن فرص

.دینک هدافتسا

.دیهد راشف ار ] [ ،میقتسم روط هب دش ماجنا باختنا یارب

.دراد دوجو هسیون 64 رثکادح ندرک دراو ناکما

.دشاب توافتم تسا نکمم هحفص ،یدورو تلاح هب هتسب

نتم ندرک دراو

ای یگرزب رییغت ،امن ناکم تکرح ناکما ریز لودج یاهدامن .دیریگب دای ار نتم ندرک دراو هوحن

راشف ار ] / / /

 

[ ،رظن دروم دیلک باختنا یارب .دهد یم امش هب ار هریغ و ،فورح یکچوک

 

 

 

.دیهد راشف دورو یارب ار ] [ سپس و ،دیهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دش ماجنا

 

 

 

 

 

 

 

 

وغل

سیپسا کب

 

 

 

 

 

 

حرش دامن

.رخآ فرح فذح

.امن ناکم نداد تکرح

.دیهد رییغت ار فورح یکچوک ای یگرزب ،ABC تلاح رد

.دينک دراو ار ".com"

105شبکه بیسیم