یریگدای یاهدامن

دنچ یارب یقیبطت دامن ،دیهد رییغت ار یرادربملیف و یرادربسکع هنیزگ رگا .دننک یم رییغت ،دینک یم میظنت هک ییاه هنیزگ ای دینک یم باختنا هک یتلاح بسح رب ،دهد یم ناشن هحفص یور رب نیبرود هک ییاهدامن

.دز دها وخ کمشچ درز گنر هب هظحل

یرادربسکع تاعلاطا 3حرش دامن

یراج خیرات

یراج تعاس

سکع دوجوم دادعت

تسا هدش هداد رارق هظفاح تراک

تسا هدش ژراش لاماکً :

تسا هدش ژراش یدح ات :)دینک ژراش ًاددجم( تسا یلاخ :

تسا ندرک ژراش لاح رد :)تسا هدش لصو رژراش هب(

مگارفاید نازیم

رتاش تعرس

دوجوم طبض نامز

راکدوخ سوکوف رداک

نیبرود شزرل

موز رگناشن

دنمشوه موز ندوب نشور اب سکع کیکفت

موز تبسن

)تسار تمس( یرادربسکع یاه هنیزگ 2

حرش دامن

نشور شوهاب موز

تسا هدش لاعف هتسويپ راکدوخ سوکوف

سکع کیکفت

ملیف کیکفت

یجنسرون

)هیناث ره( بلاق تعرس

شلاف

نشور هدنز یادص

)OIS( ریوصت یرون ریگشزرل

سوکوف هنیزگ

)گنر عابشا و ،تسارتنک ،حوضو( ریوصت میظنت

رمیات

1

2

3

)پچ تمس( یرادربسکع یاه هنیزگ 1

حرش دامن

یرادربملیف و یرادربسکع تلاح

دش ميظنت یهدرون نازيم

ISO تیساسح

یدیفس نزاوت

هرهچ صیخشت

تروص گنر

ددعتم یاهسکع هنیزگ

لاعف AutoShare

27عملکردهای اولیه