فهرست مطالب

 

 

 

 

 

67

................................................................................... هرهچ صیخشت زا هدافتسا

57 ..................................................................

یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ

67

........................................................................................... اه هرهچ صیخشت

58 ......................................................................................

تیفیک و حوضو باختنا

67

...................................................................................... دنخبل زا سکع نتفرگ

58 ..............................................................................................

حوضو باختنا

68

................................................................................... مشچ ندز کلپ صیخشت

59 ..................................................................................

سکع تیفیک کی باختنا

68

..................................................................... اه هرهچ ندرک فذح هب عجار یتاکن

60 ................................................................................................

رمیات زا هدافتسا

69

....................................................................................... گنر و ییانشور میظنت

61 ............................................................................

کیرات یاضف رد یرادربریوصت

69

.................................................................. )EV( یتسد تروص هب یهدرون میظنت

61 .................................................................................

مشچ یزمرق زا یریگولج

70

........................................................................... )ACB( هنیمز سپ رون ناربج

61 ...........................................................................................

شلاف هنیزگ میظنت

70

...................................................................................... یجنسرون هنیزگ رییغت

63 .......................................................................................

ISO تیساسح میظنت

71

........................................................................... یدیفس نزاوت میظنت کی باختنا

64 .........................................................................................

نیبرود سوکوف رییغت

73

................................................................................. یلاوت یاه تلاح زا هدافتسا

64 ............................................................................................

ورکام زا هدافتسا

74

................................................................................................... ریواصت میظنت

64 ...............................................................................

کیتاموتا سوکوف زا هدافتسا

75

............................................................................................. موز یادص شهاک

65 ........................................................................................

سوکوف طیحم میظنت

76

................................... یرادربريوصت تلاح ساسا رب یرادربريوصت دوجوم یاه هنيزگ

 

 

 

15