دنمشوه نفلت کی هب ملیف و سکع لاسرا

.دینک لقتنم دوخ دنمشوه نفلت هب یناسآ هب ار اهملیف ای اهسکع دیناوت یم امش .دنک‏یم ینابیتشپ MobileLink یگژیو زا هک دوش یم لصتم دنمشوه نفلت کی هب WLAN قیرط زا نیبرود

نیا زا هدافتسا زا شیپ .دوش یم ینابیتشپ رتلااب ای iOS 4.3 اب iOS یاه هاگتسد ای رتلااب ای Android‎ 2.2‎لماع متسیس اب Galaxy Tab یاه لدم ای Galaxy یرس دنمشوه یاه نفلت طسوت MobileLink یگژیو

.دییامن یناسر زور هب ار نآ زاین تروص رد و دینک یسررب ار هاگتسد رازفا تفس ،یگژیو Apple App Store ای ،Google Play Store ‏،Samsung Apps زا ار همانرب دیناوت یم .دینک بصن دوخ هاگتسد ای نفلت یور ار Samsung SMART CAMERA App دیاب ،یگژیو نیا زا هدافتسا زا شیپ

.تسا راگزاس لاس نیا زا دعب ای 2013 لاس رد هدش هتخاس Samsung نیبرود یاه لدم اب Samsung SMART CAMERA App .دینک دولناد

.دینك هدافتسا یگژیو نیا زا دیناوت یمن دشابن نیبرود هظفاح رد یلیاف چیه یتقونیبرود زا هک ییاه لیاف دیناوت یم ،دینک باختنا نیبرود زا ار اه لیاف هک یتروص رد .دییامن لاسرا ار لیاف 150 ات و هدومن هدهاشم ار دیدج لیاف 1000 ات راب ره دیناوت یم ،دینک باختنا دنمشوه نفلت زا ار اه لیاف رگا

.دراد یگتسب دنمشوه نفلت هظفاح یاضف هب درک لاسرا ناوت یم هک ییاه لیاف دادعت رثکادح و دینک هدهاشم ار دنا هدش باختنا

.دینک لصتم نیبرود هب ار دنمشوه یشوگ و دینک باختنا تسرهف زا ار نیبرود5

5

.دیورب >Wi-Fi<هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دوش لصتم نفلت کی هب طقف نامز ره رد دناوت یم دنمشوه نفلت

 

.دینک باختنا ار

،نیبرود رد2

2

.دوش لصو نیبرود هب هک دیهد هزاجا دنمشوه نفلت هب ،نیبرود رد6

6

ار یدعب ،دینک دولناد ار همانرب هک تساوخ امش زا و دش نایامن وشزاب مایپ هک یتروص رد

 

ً

 

 

.دینک باختنا

 

.دوش یم لصو راکدوخ روط هب ،دشاب هدش لصو نیبرود هب لابق دنمشوه نفلت هک یتروص رد

 

 

 

.دینک باختنا نیبرود زا لاقتنا یارب ار اه لیاف ،نیبرود ای دنمشوه نفلت رد7

7

.دینک باختنا ار لاسرا هنیزگ ،نیبرود رد3

3

.دینک باختنا ار Share ،نیبرود رد ای دینک سمل ار یپک همکد ،دنمشوه نفلت رد8

8

دنمشوه نفلت زا دیناوت یم ،دینک دینک باختنا دنمشوه یشوگ زا ار اه لیاف هک یتروص رد

 

.دینک هدافتسا نیبرود رد هدش هریخذ یاه لیاف نتشاذگ کارتشا هب و هدهاشم یارب دوخ

 

.دنک یم لاسرا ار اه لیاف نیبرود

 

لاسرا یارب ار اه لیاف دیناوت یم ،دینک دینک باختنا نیبرود زا زا ار اه لیاف هک یتروص رد

 

 

 

.دینک باختنا ،نیبرود زا

 

 

 

.دینک نشور ار Samsung SMART CAMERA App ،دنمشوه نفلت رد4

4

 

 

.دینک نشور ار Wi-Fi یگژیو همانرب عورش زا لبق ،iOS یاه هاگتسد یارب

 

107شبکه بیسیم