نگهداری از دوربین

.دینکن زاب ای خاروس ار یرتاب ،زیت ءایشا اب زگره

.دینک یراددوخ نآ ندرک درخ ای دایز راشف ضرعم رد یرتاب نداد رارق زا

دنلب یاهاج زا نآ نتخادنا لیبق زا ،دیدش یاه هبرض ضرعم رد یرتاب نداد رارق زا

.دینک یراددوخ

.دیهدن رارق )F °140( C °60 یامد رد ار یرتاب

.دیهدن رارق تاعیام ای تبوطر اب سامت رد ار یرتاب

رارق نآ دننام ای شتآ ،دیشروخ رون لثم دیدش یامرگ عبانم ضرعم رد دیابن یرتاب

.دریگب

نتخادنا رود یاهدومنهر

.دیزادنیب رود ار یرتاب تقد اب

.دیزادنین شتآ رد ار یرتاب

اب قباطم ار یرتاب .دشاب توافتم هیحان ای روشک بسح رب تسا نکمم عفد تاررقم

.دینک عفد ،دوخ لاردف و یلحم تاررقم

یرتاب ندرک ژراش هرابرد ییاهدومنهر

رگا .دینک ژراش ،ربراک یامنهار هچرتفد نیا رد هدش هداد حرش هویش هب طقف ار یرتاب

.دوش رجفنم ای دریگب شتآ تسا نکمم ،دوشن ژراش تسرد یرتاب

بجوم تسا نکمم دریگ رارق هدافتسا دروم تسردان روط هب ای یتقد یب اب یرتاب رگا حیحص هدافتسا دروم رد اه لمعلاروتسد نیا زا ،دوخ ینمیا یارب .دوش گرم ای تحارج :دینک یوریپ یرتاب زا

هجوتم رگا .دوش رجفنم ای دریگب شتآ تسا نکمم دینکن هدافتسا تسرد یرتاب زا رگاهلصافلاب ،دیدش یرتاب رد رگید یداعریغ دراوم ای ،یگدروخ کرت ،لکش رییغت هنوگره

.دیریگب سامت تامدخ زکرم اب و دینک فقوتم ار یرتاب زا هدافتسا

یرتاب و دینک هدافتسا هدنزاس طسوت هدش هیصوت و ،یلصا یاهروتپادآ و اهرژراش زا طقف

.دینک ژراش هدش هداد حرش ربراک یامنهار هچرتفد نیا رد هک یا هقیرط هب طقف ار

،مرگ رایسب یاه طیحم ضرعم رد ای دیراذگن هدننک مرگ یاه هاگتسد کیدزن ار یرتاب

.دیهدن رارق ناتسبات رد هتسبرد لیبموتا لخاد دننام

.دیهدن رارق ویوورکیام قاجا رد ار یرتاب

مامح و انوس دننام بوطرم و مرگ یاه ناکم رد یرتاب ندرب راک هب ای یرادهگن زا

.دینک یراددوخ

یاهوتپ ای ،شرف ،باوختخر دننام ،لاعتشا لباق حوطس یور ینلاوط تدم هب ار نیبرود

.دیهدن رارق یقرب

.دیهدن رارق ینلاوط تدم هب یا هتسب ناکم چیه رد ار نآ ،تسا نشور نیبرود یتقو

ادیپ سامت تعاس ای دیلک ،هکس ،دنبندرگ دننام ،یزلف ءایشا اب یرتاب رس ود دیهدن هزاجا

.دنک

.دینک هدافتسا هدنزاس دییات دروم یلصا نیزگیاج نوی-مویتیل یرتاب زا طقف

138پیوستها