رت حضاو یسکع نتفرگ یارب یتاکن

نیبرود شزرل شهاکنیبرود حیحص نتشاد هگن
ار ریوصت یرون ریگشزرل هنیزگ ،یرون شور هب نیبرود شزرل شهاک تهجای شلاف ،زنل یولج یزیچ هک دیوش نئمطم
)39 هحفص( .دینک میظنت.تسا هتفرگن ار نوفورکیم
دوش یم هداد شیامن

هک ماگنه

نيبرود شزرل

شوماخ ای هتسهآ ینامزمه یور شلاف هنیزگ میظنت زا زا ،دیریگ یم سکع یکیرات رد هک یماگنه یارب نیبرود نتشاد هگن تباث تسا نکمم و دنام یم زاب رت ینلاوط تدم هب مگارفاید .دینک هدافتسا

.دشاب لکشم حضاو یسکع نتفرگ )61 هحفص( .دینک میظنت حلاصا شلاف یور ار شلاف هنیزگ ای دینک هدافتسا هیاپ هس زا)63 هحفص( .دینک میظنت ار ISO تیساسح یاه هنیزگ

رتاش همکد نداد راشف همین ات

.دینک میظنت ار سوکوف و دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ یم میظنت راکدوخ روط هب ار یهدرون و سوکوف نیبرود

.دنکتروص هب ار رتاش تعرس و مگارفاید نازیم نیبرود.دنک یم میظنت راکدوخسوکوف رداکنتفرگ یارب ،دش رهاظ زبس گنر هب سوکوف رداک رگا

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،سکع بیکرت ،دش رهاظ زمرق گنر هب سوکوف رداک رگاار ]رتاش[ ،سکع نتفرگ یارب و دیهد رییغت ار یدنب

.دیهد راشف همین ات هرابود
40عملکردهای اولیه