فهرست صاصطلاحا

یجنسرون

.دریگ یم هزادنا یهدرون میظنت یارب ار رون رادقم ،نیبرود هک دوش یم هتفگ یشور هب یجنسرون

)کرحتم‏ JPEG( MJPEG

.دوش یم هدرشف JPEG ریوصت تروص هب هک ییوئدیو بلاق کی

تیزاراپ

ای هدش اجباج یاه لسکیپ تروص هب تسا نکمم هک لاتیجید ریوصت کی یور رب دیاز یاه لسکیپ

تیساسح اب اه سکع هک دنک یم زورب ینامز لاومعمً تیزاراپ .دنوش نایامن ،نشور گنر اب یفداصت

.دشاب هدش میظنت راکدوخ روط هب کیرات ناکم کی رد تیساسح ای دنوش هتفرگ لااب

)ریوصت یرون ریگشزرل( OIS

ریگشزرل یگژیو اب هسیاقم رد .دنک یم یثنخ ار یرادربریوصت نیح یاهناکت و شزرل ،یگژیو نیا

.درادن دوجو ریوصت تیفیک تفا ،ریوصت یلاتیجید

یرون موز

تیفیک لاح نیع رد و هدرک گرزب زنل کی اب ار ریواصت دناوت یم هک تسا یمومع موز کی نیا

.دنک ظفح ار ریواصت

ISO تیساسح

یلومعم نیبرود کی رد هدافتسا دروم لداعم ملیف تعرس ساسا رب ،رون هب نیبرود تیساسح

وهدرک هدافتسا یرتلااب رتاش تعرس زا نیبرود ،ISO تیساسح رتلااب تامیظنت رد .)لاتیجید ریغ( رد تیزاراپ داجیا لامتحا ،دنچره .دهد شهاک ار مک رون و نیبرود شزرل زا یشان یرات دناوت یم

.تسا رتشیب ،لااب تیساسح یاراد ریواصت

)یساکع ناسانشراک کرتشم هورگ( JPEG

یارب JPEG ریواصت .دوش یم تیفیک تفا ثعاب هک لاتیجید ریواصت یزاس هدرشف یارب یشور

.دنوش یم یزاس هدرشف ،ریوصت کیکفت تفا لقادح اب لیاف یلک مجح شهاک

)عیام لاتسیرک شیامن هحفص( LCD

شیامن هحفص نیا .دراد دربراک یفرصم یکینورتکلا مزاول رد هدرتسگ روط هب هک شیامن هحفص کی

.دراد زاین LED ای CCFL دننام ازجم هنیمز رون کی هب اهگنر دیلوت زاب یارب

ورکام

رد .دیریگب کیدزن یامن یاه سکع ،کچوک یلیخ یاه هژوس زا ات دهد یم ناکما امش هب تیلباق نیا هژوس یور رب ار دوخ قیقد سوکوف دناوت یم نیبرود ،)ورکام( کیدزن هلصاف تیلباق زا هدافتسا ماگنه

.دنک ظفح )1:1( یعیبط ًابیرقت تبسن اب یلصاوف رد ییاه

148پیوستها