رمیات زا هدافتسا

.دیهد راشف ار ]رتاش[ همکد ،رمیات عورش تهج3 3

هب نیبرود ،هدش نییعت نامز یاضقنا زا سپ .دنز یم کمشچ رمیات غارچ/AF رایتسد غارچ.دریگ یم سکع راکدوخ روط

.دیهد راشف ار ] [ اي ]رتاش[ همکد ،رمیات وغل تهج

.دشابن سرتسد رد رمیات درکلمع تسا نکمم ،هدش باختنا هرهچ صیخشت هنیزگ هب هتسب

.تسين دوجوم رميات یاه هنيزگ رگيد ،دينک ميظنت ار راد یلاوت یرادربسکع یاه هنيزگ رگا

رمیات باختنا سپس و ، ] [ ندرشف اب ار رميات هنيزگ ديناوت یم نينچمه ،اهتلاح یخرب رد

.دينک ميظنت

.دیوش انشآ یرادربسکع نتخادنا ریخأت هب یارب رمیات میظنت هوحن اب

.دیهد راشف ار ][ همکد ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

رمیات

شوماخ

هیناث 10

هیناث 2

لبود

جورخ باختنا

.دینک باختنا ار هنیزگ کی2 2

حرش دامن

.تسین لاعف رمیات :شوماخ

.ديريگب سکع ،یا هيناث 10 ريخات کي زا سپ :هیناث 10

.ديريگب سکع ،یا هيناث 2 ريخات کي زا سپ :هیناث 2

سکع کي ،ريخات هيناث 2 زا سپ و سکع کي ،ريخات هيناث 10 زا سپ :لبود.ديريگب رگيد

.دنشاب توافتم یرادربسکع طيارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

60 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری