اه ونم ای اه هنیزگ باختنا

.ديهد راشف ار ] [ اي ] / / /

 

[ سپس و ]

[ ادتبا ،ونم کي اي هنيزگ کي باختنا یارب

 

 

 

یلبق یونم هب تشگزاب

 

.دیهد راشف ار ]

[ ،شخپ ای یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1

1

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]

[ ،یلبق یونم هب تشگزاب یارب

 

 

.دیورب ونم ای هنیزگ کی هب2

2

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ]

[ ای ]

[ ،نییاپ و لااب تمس هب تکرح یارب

 

.دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح هب تشگزاب یارب

.دیهد راشف ار ] [ ای ]

[ ،تسار و پچ تمس هب تکرح یارب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار ][ ،هدش گنررپ یونم ای هنیزگ دییأت یارب3 3

32عملکردهای اولیه