شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم

سکع لیاف تاعلاطاهدافتسا لاح رد هظفاحمارگوتسيه

ییامنگرزب/موبلآ

حرش دامن

اه لیاف مامت/یراج لیافلیاف مان - هشوپ مانGIF لیافهدش تظافح لیاف.دیهد راشف ار ] [ ،هحفص یور لیاف تاعلاطا شیامن یارب
.دیوش انشآ اه لیاف تیریدم هوحن و ،اه ملیف ای اه سکع شخپ هب طوبرم تامادقا اب

شخپ تلاح عورش

.دینک هدهاشم ار دوخ نیبرود رد هدش هریخذ یاهملیف و اهسکع

.دیهد راشف ار ][1 1

.دوش یم هداد شیامن ،هدش هریخذ لیاف نیرخآ.دهد یم شیامن ار هدش هریخذ لیاف نیرخآ و هدش نشور ،دشاب شوماخ نیبرود رگا

.دیهد راشف ار ]/ [ ،اه لیاف نیب رد تکرح یارب2 2

.دیهد راشف ار ]/[ ،اه لیاف نیب رد عیرس تکرح یارب

.دینک جراخ ار هظفاح تراک ،دینیبب ار یلخاد هظفاح رد هدش هریخذ یاه لیاف دیهاوخ یم رگاشیاریو ناکما ،اه )کدک( ناوخدک ای )هریغ و ریوصت هزادنا( اهلیاف هزادنا زا ینابیتشپ مدع لیلد هبنیا شیاریو ای ندرک شخپ یارب .درادن دوجو اهنیبرود ریاس اب هدش هتفرگ یاهلیاف ندرک شخپ ای

.دینک هدافتسا اههاگتسد ریاس ای هنایار زا اهلیاف هاگتسد و نیبرود و دنخرچ یمن راکدوخ روط هب یدومع تهج رد هدش هتفرگ یاه ملیف ای اه سکع

.دنهد یم ناشن یقفا تهج رد ار اهنآ رگید یاه
79پخش/ویرایش