ینمیا و یتملاس هب طوبرم تاعلاطا

.دیوش دنم هرهب دوخ نیبرود درکراک تیاهن زا و دیاین دوجو هب یرطخ ات دینک یوریپ ،تسا هدمآ ریز رد هک هدافتسا هب طوبرم تاکن و ینمیا ریبادت زا هشیمه

.دینک یریگولج دوخ یاه هژوس ییانیب ندید بیسآ زا

دوش دارفا ریاس ای امش تیمودصم بجوم دناوت یم هک ییاه تیعضو رادشه

رد شلاف زا هدافتسا .دینکن هدافتسا تاناویح ای دارفا هب )رتم ۱ زا رتمک( کیدزن هلصاف رد شلاف زا

 

.دوش اهنآ ییانیب یمئاد ای تقوم بیسآ بجوم دناوت یم ،هژوس یاه مشچ هب کیدزن یلیخ هلصاف

.دینک ریمعت ارنآ ناتدوخ دینکن یعس و دینکن زاب ار نیبرود

 

.دیهد رارق یگناخ تاناویح و لاسدرخ ناکدوک سرتسد زا رود ار دوخ نیبرود

.دوش نیبرود هب ندیسر همدص ای یگتفرگ قرب ثعاب تسا نکمم راک نیا

تاعطق .دیهد رارق تاناویح و لاسدرخ ناکدوک سرتسد زا رود ار نآ یبناج مزاول مامت و دوخ نیبرود

.دینکن هدافتسا راجفنا لباق ای لاعتشا لباق تاعیام و اهزاگ یکیدزن رد دوخ نیبرود زا

و کرحتم تاعطق .دنوش یدج تیمودصم ای یگفخ بجوم ،ندش هدیعلب تروص رد تسا نکمم کچوک

.دنشاب زاسرطخ تسا نکمم زین یبناج مزاول

.دوش راجفنا ای یزوس شتآ ثعاب دناوت یم راک نیا

.دیهدن رارق لااب یامد ای دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد ینلاوط تدم یارب ار نیبرود

.دینکن یراد هگن نیبرود یکیدزن رد ار داوم هنوگ نیا ای دیهدن رارق نیبرود لخاد لاعتشا لباق داوم

یم ،ینلاوط تدم هب نییاپ رایسب ای لااب رایسب یامد ای دیشروخ رون ضرعم رد نیبرود نداد رارق

.دوش یگتفرگ قرب ای یزوس شتآ ثعاب دناوت یم راک نیا

.دوش نیبرود یلخاد یازجا یمئاد بیسآ بجوم دناوت

.دینزن تسد نیبرود هب سیخ تسد اب

 

 

.دوش یقرب يگتفرگ ثعاب دناوت یم راک نیا

1