نگهداری از دوربین

تقد اب ندرک ژراش و اه یرتاب نتخادنا رود و ندرک هدافتسا

یلحم تاررقم مامت زا ،لمعتسم یاه یرتاب نتخادنارود ماگنه .دیزادنین شتآ رد ار اه یرتاب زگره

.دینک یوریپ

ای ،قاجا ،ویوورکیام قاجا دننام ،ازامرگ لیاسو یور ای لخاد رد ار نیبرود ای اه یرتاب زگره

.دراد دوجو اهنآ راجفنا ناکما ،دنوش مرگ دح زا شیب اه یرتاب هک یتروص رد .دیهدن رارق روتایدار

ًابیرقت تدم هب تیعضو غارچ ،دینک لصو هرابود یرتاب لماک ندش ژراش زا سپ ار قرب لباک رگا

.دوش یم نشور هقیقد 30

تیعضو غارچ هک ینامز ات ار یرتاب .دنک یم یلاخ عیرس ار یرتاب ،یرادربملیف ای شلاف زا هدافتسا

.دینک ژراش ،دوش شوماخ زمرق

یرتاب ای دینک لصو هرابود و هدرک ادج ار لباک ،دنز یم کمشچ زمرق گنر هب تیعضو غارچ رگا

.دیهد رارق نیبرود لخاد هرابود و هدروآ نوریب ار

تسا نكمم تیعضو غارچ ،دینك ژراش ار یرتاب تسا لااب رایسب امد ای تسا هدش غاد لباك یتقو رگا

.دوش کنخ یرتاب هک دوش یم زاغآ ینامز ژراش .دنزب کمشچ زمرق گنر هب

،ندرک ژراش نایاپ زا سپ .دنک هاتوک ار یرتاب رمع تسا نکمم اه یرتاب دح زا شیب ندرک ژراش

.دینک ادج نیبرود زا ار لباک

لباک هب دناوت یم راک نیا ماجنا .دیهدن رارق نآ یور نیگنس ماسجا ای دینکن مخ ار بوانتم قرب لباک

.دناسرب بیسآ

رتویپماک هب لاصتا اب ندرک ژراش هرابرد یتاکن

.دینک هدافتسا هدش هضرع USB لباک زا طقف:دوشن ژراش یرتاب ریز دراوم رد تسا نکمم

دینک یم هدافتسا USB باه زا یتقو- - تسا لصو هنایار هب زین یرگید USB یاه هاگتسد یتقو- - دینک یم لصو دوخ هنایار یولج تروپ هب ار لباک یتقو- -

ینابیتشپ )رپمآ یلیم 500 ،تلو 5( قرب یجورخ درادناتسا زا امش هنایار USB تروپ یتقو- - دنک یمن

137پیوستها