نیبرود یرهاظ لکش

.دیوش انشآ اهنآ درکلمع و نیبرود تاعطق اب ،عورش زا لبق
رتاش همکد

شلاف

رمیات غارچ/AF رایتسد غارچیور ندش راوس لحم هیاپ هسیرتاب هظفحم شوپرد دینک دراو یرتاب و هظفاح تراک
نشور-شوماخ همکد نوفورکیموگدنلب*یلخاد نتنآیریگولج یلخاد نتنآ اب سامت زا ،میس یب هکبش زا هدافتسا ماگنه رد*.دینکزنلA/V و USB تروپدریذپ یم ار A/V لباک و USB لباک
20عملکردهای اولیه