استفاده از حالت های ابتدایی

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1 1

.دينک باختنا ار 2 2

.دینک میظنت ار هاوخلد یاه هنیزگ3 3

.دینک هعجارم "یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ" هب ،اه هنیزگ زا یتسرهف یارب)57 هحفص(

.دیهد راشف ار ]رتاش[ ،طبض عورش یارب4 4

و دوش وغل هتسويپ راکدوخ سوکوف درکلمع ات ديهد راشف ار ] [ رابکي ،وئديو طبض نيح رد

.درکلمع نيا ندرک لاعف یارب رگيد راب کي

.دوش فقوتم طبض ات دیهد راشف هرابود ار ]رتاش[5 5

مليف تلاح زا هدافتسا

رثکادح تدم هب ار )1280x720( ‏HD یاهمليف ،صاخ تامیظنت ماجنا اب ديناوت یم ،مليف تلاح رد MP4 (H.264) یاه لیاف تروص هب ار هدش طبض یاه ملیف ،نیبرود نیا .دينک طبض هقيقد 20

.دیهد رارق نیبرود رد هظفاح تراک کی هک تسا دوجوم ینامز طقف تلاح نیا .دنک یم هریخذ

نامزاس طسوت هک تسا لااب یزاس هدرشف اب ملیف تمرف H.264 (MPEG-4 part10/AVC)••

.تسا هدش دییات ITU-T , ISO-IEC یللملا نیب یاه اهوئدیو دناوتن نیبرود تسا نکمم ،دینک هدافتسا نییاپ نتشون تعرس اب هظفاح یاه تراک زا رگا

.دوشن شخپ یتسرد هب ای هدش بارخ هدش طبض یوئدیو تسا نکمم .دنک هریخذ یتسرد هب ار یارب .دننک یمن ینابیتشپ لااب حوضو یاراد یاه ملیف زا نییاپ نتشون تعرس اب هظفاح یاهتراک

.دینک هدافتسا رتلااب نتشون تعرس اب هظفاح یاه تراک زا ،لااب حوضو یاراد یاه ملیف طبض یادص تسا نکمم نیبرود ،دینک لاعف ،ملیف طبض ماگنه رد ار ریوصت ریگشزرل درکلمع هچنانچ

.دنک طبض ار ریوصت ریگشزرل درکلمع ندرکراک موز درکلمع زیون یادص تسا نکمم نیبرود ،دینک هدافتسا ملیف طبض ماگنه رد موز درکلمع زا رگا)75 هحفص( .دینک هدافتسا هدنز یادص درکلمع زا ،موز زیون یادص شهاک یارب .دنک طبض ار

نويسزوپمك رییغت هلیسوب یرادربسکع یارب درکلمع نیا زا :)یلاوتم راکدوخ سوکوف(

.دوش یم هدافتسا یزکرم هیحان یور راکدوخ سوکوف ماگنه

 

46عملکردهای پیشرفته