گنر و ییانشور میظنت

.دیهد راشف ار ]/ [ ،یهدرون میظنت یارب3 3

.دوش یم رتنشور سکع ،یهدرون ددع شیازفا اب

EV : 0

وغل ميظنت

.دیهد راشف ار ] [ ،تامیظنت هریخذ یارب4 4

ًادعب دشاب مزلا دیاش .دوش یم هریخذ راکدوخ روط هب میظنت ،دینک میظنت ار یهدرون هکنیا ضحم هب

.دیهد رییغت مک ای دایز یهدرون زا یریگولج یارب ار یهدرون نازیم یهدرون هشورک( AEB هنیزگ ،دیریگب میمصت بسانم یهدرون یارب دیناوت یمن هک یتروص رد،یداع :دریگ یم توافتم یاه یهدرون اب یپایپ سکع هس نیبرود .دینک باختنا ار )راکدوخ )73 هحفص( .هزادنا زا شیب یهدرون و ،دح زا رتمک یهدرون

.دیوش انشآ ،رتلااب تیفیک اب ریواصت هب یبایتسد یارب گنر و ییانشور میظنت هوحن اب

)EV( یتسد تروص هب یهدرون میظنت

یم دراوم نیا رد .دنوش کیرات یلیخ ای نشور یلیخ اه سکع تسا نکمم ،طیحم رون تدش هب هتسب

.دیریگب یرتهب سکع ات دینک میظنت ار یهدرون دیناوت

 

 

 

 

 

)+( رت نشور )0( یثنخ

)-( رت کیرات

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا EV2 2

69 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری