ادص و شیامن هحفص میظنت

هنیزگ شیامن یامن میظنت

.دیهد شیامن ای هدرک یفخم اهتلاح یخرب رد ار هنیزگ شیامن رهاظ دیناوت یم امش

.دیهد راشف ًاررکم ار ]

[

.دینک یفخم ار هنیزگ شیامن

.دیهد شیامن ار هنیزگ شیامن

هرظنم

هنیزگ شیامن

شوماخ لناپ

هنحص تلاح رد ،لاثمً

.دیریگب ارف ار ادص تامیظنت و شیامن یلصا تاعلاطا نداد رییغت هوحن

شیامن عون میظنت

،عون ره .دینک باختنا شخپ اي یرادربمليف و یرادربسکع یارب ار شیامن عاونا زا یکی دیناوت یم هدهاشم ار ریز لودج .دهد یم ناشن شخپ اي یرادربمليف و یرادربسکع یارب ار یتوافتم تاعلاطا

.دینک

.دیهد راشف ًاررکم ار ]

 

[ ،شیامن عون نداد رییغت یارب

 

 

 

شیامن عون

 

تلاح

 

 

 

.دوش یفخم یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ هب طوبرم تاعلاطا همه

 

و یرادربسکع

.دوش هداد شیامن یرادربملیف و یرادربسکع هنیزگ هب طوبرم تاعلاطا همه

 

یرادربمليف

 

 

 

.دوش ناهنپ یلعف لیاف هب طوبرم تاعلاطا همه

 

 

.دوش ناهنپ یلصا تاعلاطا زا ریغ هب یلعف لیاف هب طوبرم تاعلاطا همه

 

ددجم شخپ

.دوش هداد شیامن یلعف لیاف هب طوبرم تاعلاطا همه

 

 

34عملکردهای اولیه