یدنب هتسب ندرک زاب

.تسا دوجوم امش لوصحم هبعج رد ریز ملاقایرايتخا یبناج مزاول
USB لباک/بوانتم قرب روتپادآنیبرود
A / V لباکنیبرود فیک
دنب

ژراش لباق یرتاب

هظفاح تراک لدبم/هظفاح تراک

یرتاب رژراش

عيرس عورش یامنهار

.دنشاب هتشاد توافت امش لوصحم اب هدش هئارا ملاقا اب یکدنا اه لکش تسا نکمم

.دنشاب توافتم لدم هب هتسب تسا نکمم هبعج رد دوجوم ملاقا

.دینک یرادیرخ Samsung تامدخ زکرم ای اههاگشورف زا دیناوت یم ار یرایتخا یبناج مزاول

.درادن زاجمریغ یبناج مزاول زا هدافتسا زا یشان تلاکشم لابق رد یتیلوئسم Samsung

19عملکردهای اولیه