ینمیا و یتملاس هب طوبرم تاعلاطا

.دييامن یريگولج بلق نابرض هدننك ميظنت هاگتسد رد لخادت زورب زا

مامت و نیبرود نیا نیب هلصاف ،دوش یم هیصوت یتاقیقحت یاه هورگ ای هدنزاس طسوت هک هنوگ نامه یليلد ره هب رگا .دییامن یریگولج هوقلاب یاه لخادت زا ات دینک ظفح ار بلق نابرض میظنت یاه هاگتسد لخادت یکشزپ تازيهجت رياس اي بلق نابرض هدننک ميظنت هاگتسد اب هک ديتسه کوکشم نات نيبرود هب هاگتسد اي بلق نابرض هدننک ميظنت هاگتسد هدنزاس اب و هدرک شوماخ ار نيبرود هلصافلاب ،دنک یم

.ديريگب سامت یيامنهار نتفرگ یارب یکشزپ

.دینک یراددوخ سابل ای وتپ اب رژراش ای نیبرود ندناشوپ زا

یزوس شتآ ای نیبرود لکش رییغت ثعاب تسا نکمم هک ،دوش مرگ دح زا شیب تسا نکمم نیبرود

.دوش

.دیورن ژراش کیدزن ای دینزن تسد قرب میس هب قرب و دعر ماگنه

.دوش یقرب کوش ثعاب دناوت یم راک نیا

عطق ار رژراش ای یرتاب دننام یقرب عبانم هلصافلاب ،دندش نیبرود لخاد یجراخ ماسجا ای تاعیام رگا

.دیریگب سامت Samsung تامدخ زکرم اب سپس و دینک

.دينک یوريپ ،دننک یم عونمم یصاخ هقطنم رد ار نيبرود زا هدافتسا هک ینيناوق همه زا

.دينک بانتجا یکينورتکلا یاه هاگتسد اب لخادت زا

داجيا لخادت اميپاوه تازيهجت رد تسا نکمم امش نيبرود .دينک شوماخ اميپاوه رد ار نيبرودامش زا یياميپاوه تکرش نانکراک هک یماگنه و دينک یوريپ یياميپاوه تکرش نيناوق همه زا .دنک

.دينک شوماخ ار دوخ نيبرود ،دنتساوخ

یکشزپ تازيهجت رد تسا نکمم امش نيبرود .دينک شوماخ یکشزپ تازيهجت یکيدزن رد ار نيبرودهدش بصن یاهرادشه ،نيناوق همه زا .دنک داجيا لخادت ینامرد تاسيسأت اي اه ناتسراميب رد دوجوم

.دينک یوريپ ینامرد نانکراک یاه لمعلاروتسد و

2