مشخصات دوربین

یرادربمليف و یرادربسکع

هرهچ یرادربسکع ،هرهچ زا یرادربسکع( دنمشوه کیتاموتا :اه تلاح

 

،هرظنم ،هنیمز سپ رون ،بش ،هنیمز سپ رون یاراد هرهچ ،بش رد

 

هلصاف نتم ،کیدزن هلصاف ،بورغ نامسآ ،یبآ نامسآ ،یعیبط زبس ،ديفس

 

،نکفارون ،عمش رون ،یزاب شتآ ،تکرح ،هیاپ هس ،ورکام گنر ،کیدزن

 

،همانرب ،))هرهچ زا یرادربسکع( نکفارون ،)کيدزن هلصاف( نکفارون

 

و لحاس ،هنیمز سپ رون ،باتفآ عولط ،باتفآ بورغ ،هرظنم( هنحص

اه سکع

رد یساکع ،ابيز ريوصت ،هدنز یاماروناپ ،)نتم زا یرادربسکع ،فرب

 

،Split یرادربسکع ،سکع رتليف ،یيوداج ميرف ،کيدزن یامن ،بش

 

کرحتم سکع

 

AEB ،سکع نتفرگ ،موادم ،یکت :یلاوت

 

)هیناث 2 ،هیناث 10( لبود ،هیناث 2 ،هیناث 10 ،شوماخ :رمیات

 

،یعیبط زبس ،یبآ نامسآ ،هرظنم( هنحص دنمشوه صیخشت :اه تلاح

 

مليف رتليف ،)بورغ نامسآ

 

)هقیقد 20 :طبض نامز رثکادح( MP4 (H.264) :تراک هیلخت

 

240 Web ،320 X 240 ،640 X 480 ،1280 X 720 :هزادنا

 

هیناث رد میرف 30 :میرف تعرس

اه ملیف

،Sound Alive شوماخ ،Sound Alive نشور :هدنز یادص

 

ادص عطق

 

طبض نیح رد ثکم :)هدش هداد رارق( ملیف شیاریو

 

هیناث 10 ،شوماخ :رمیات

 

شلاف

،شوماخ ،هتسهآ ینامزمه ،حلاصا شلاف ،مشچ یزمرق ،کیتاموتا

تلاح

مشچ یزمرق حیحصت

 

)راکدوخ ISO( رتم 3/3 ات 0/2 :دیاو

درب

)راکدوخ ISO( رتم 1/6 ات 0/5 :هلت

 

لسکیپاگم 4 ًابیرقت

ژراش نامز تدم

 

ندش

 

شزرل شهاک

)OIS( ریوصت یرون ریگشزرل

 

 

 

ريثات

،رهوج اب یشاقن ،ريوصت نييزت ،روتاینیم :)دنمشوه رتلیف( سکع رتليف

 

،مرن سوکوف ،حرط ،یروبع رتلیف ،نوتراک ،نغور گنر یشاقن

 

،یا هوهق هنیمز سپ ،کیسلاک ،گنر مک هطقن ،یميدق مليف ،یهام مشچ

یرادرب سکع تلاح

موز اب یرادربسکع

 

گنر عابشا ،تسارتنک ،حوضو :ریوصت میظنت

 

،حرط ،گنر مک هطقن ،ريوصت نييزت ،روتاینیم :)دنمشوه رتلیف( مليف رتليف

یرادربریوصت تلاح

،2 تلاپ هولج ،1 تلاپ هولج ،یا هوهق هنیمز سپ ،کیسلاک ،یهام مشچ

ویدیو

4 تلاپ هولج ،3 تلاپ هولج

 

 

یدیفس نزاوت

،نتسگنت ،L-تنسرولف رون ،H-تنسرولف رون ،یربا ،زور ،یدیفس نزاوت راکدوخ میظنت گنر یامد هاوخلد میظنت

ندرک شوقنم خيرات

شوماخ ،خیرات .تعاس و خیرات

143پیوستها