مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش

ییاماروناپ ریواصت هدهاشم

.هدنز یاماروناپ تلاح رد هدش هتفرگ ریواصت هدهاشم

.دیهد راشف ار ] / [ هاوخلد ییاماروناپ ریوصت هب نتفر یارب ،شخپ تلاح رد1

1

.دوش یم رهاظ هحفص یور رب اماروناپ سکع لک

 

 

.دیهد راشف ار ]

[2

2

زا و ،یقفا یاماروناپ سکع کی یارب تسار هب پچ زا ار اهسکع راکدوخ روط هب ،نیبرودشخپ تلاح هب نیبرود سپس .دنک یم رورم یدومع یاماروناپ سکع کی یارب نییاپ هب لااب

.ددرگ یم زاب

.دینک سمل ار ] [ همادا ای ثکم یارب ،ییاماروناپ سکع شخپ ماگنه

اي یقفا نداد تکرح یارب ار ] / / / [ ،اماروناپ سکع شخپ رد ثکم داجيا زا سپ

.ديهد راشف ،یرادربسکع ماگنه رد نيبرود تکرح تهج هب هتسب ،سکع یدومع

.دیهد راشف ار ] [ ،شخپ تلاح هب تشگزاب یارب3 3

ربارب دنچ ای ود ریوصت هبل نیرتگرزب هک دنک یم شياميپ ار اماروناپ سکع راکدوخ روطب یتقو طقف نیبرود

.دشاب ریوصت هبل نیرتکچوک

 

 

حرش

یارب

.دیهد راشف ار ] / / /

 

[

هدش گرزب هيحان یياجباج

 

هدیرب سکع( .دینک باختنا ار یلب سپس و ،دیهد راشف ار ][

هب یلصا سکع .دش دهاوخ هریخذ دیدج لیاف کی تروص هب هدش هدش گرزب سکع نديرب

).دنام یم یقاب دوخ هیلوا لکش

.دشاب توافتم تسا نکمم موز تبسن ،رگید نیبرود کی اب هدش هتفرگ یاهسکع هدهاشم ماگنه رد

84پخش/ویرایش