یگناخ هحفص زا هدافتسا

.ديشاب هتشاد یسرتسد تاميظنت یونم هب اي هدرک باختنا ار یرادربريوصت یاهتلاح زا یکي ديناوت یم ،یگناخ هحفص یور یاهدامن باختنا اب

حرش هرامش

یراج یگناخ هحفص

.دیوش اجباج رگید یگناخ هحفص کی هب ات دیناخرچب تسار ای پچ هب ار ]موز[

یارب ار ]/ [ سپس و هداد راشف ار ][ ،یگناخ هحفص مان هب نتفر یار ب1

.دیهد راشف ،رگید یگناخ هحفص کی هب ییاجباج

.دیهد راشف اررکم ار ]/[ ،رگید یگناخ هحفص کی هب ییاجباج یارب

 

 

تلاح یاهدامن

 

یسرتسد یارب سپس و دیهد راشف ار ] / / /

 

[ ،هاوخلد تلاح هب نتفر یارب

2

 

 

 

.دیهد راشف ار ] [ ،تلاح هب

 

یگناخ هحفص هب یسرتسد

هرابود ار ][ ،یلبق تلاح هب تشگزاب یارب .دیهد راشف ار ][ ،شخپ اي یرادربريوصت تلاح رد

.دیهد راشف

1

 

موبلآ

هیلوا

Wi-Fi

2

کیتاموتا

همانرب

دنمشوه مليف

ملیف

دنمشوه

 

 

 

 

هنحص هدنز یاماروناپ

تاميظنت

 

 

تشگزاب

 

هحفص تکرح

28عملکردهای اولیه