پیام خطا

 

یداهنشیپ یاه لح هار

 

اطخ مایپ

 

 

 

لخاد دیدج هظفاح تراک کی ای دینک فذح ار یرورضریغ یاه لیاف

 

تسا رپ هظفاح تراک

 

.دیراذگب نیبرود

 

 

 

 

 

.دشاب سکع یاراد هک دینک دراو ار یا هظفاح تراک ای دیریگب سکع

 

دوجوم یریوصت لیاف چیه

 

 

تسین

 

 

 

 

یارجا یارب .تسا هدش عطق اه سکع لاسرا ماگنه رد هکبش لاصتا

 

.دوب قفومان ریوصت لاقتنا

 

.دینک شلات AllShare Play تیلباق ددجم

 

 

 

 

 

دینک یعس .دنک لاسرا رگید نیبرود هب ار یسکع تسناوتن نیبرود

 

 

 

.دینک لاسرا هرابود

 

 

 

زا هک یهاگتسد هب ار یسکع ای دنک لاسرا یلیمیا تسناوتن نیبرود

 

.دوب قفومان لاقتنا

 

ار هکبش لاصتا .دنک لقتنم ،دنک یم ینابیتشپ AllShare Play

 

 

 

.دینک شلات هرابود و هدرک یسررب

 

 

129پیوستها