استفاده از صفحه خانگی

.دیهد راشف ار ]

[ و هدرک باختنا ار هنیمز سپ ریوصت5

5

 

 

 

هنیمز سپ ریوصت میظنت

ریوصت ناونع هب ار صخشم هیحان کی دیناوت یم ،دینک باختنا ار دیا هتفرگ هک یسکع رگا

 

 

 

.دینک میظنت هاوخلد هنیمز سپ ریوصت کی یگناخ هحفص یارب

.دینک گرزب و کچوک ار هیحان ات دیناخرچب تسار ای پچ هب ار ]موز[ .دینک میظنت هنیمز سپ

 

 

 

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دیهد راشف ار ] / / /

 

[ ،هیحان لاقتنا یارب

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]

[6

6

 

 

 

.دينک باختنا ار

2

2

.دينک باختنا ار یلب سپس و ديهد راشف ار ] [ ،دينک یم باختنا ديا هتفرگ هک ار یسکع رگا

 

 

 

.دينک باختنا ار هنیمز سپ ریواصت رگشیامن3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک باختنا ار هنیزگ کی4

4

رد یاه سکع ،هنیمز سپ ریوصت میظنت باختنا سپس و ]

[ ندرشف اب ديناوت یم زين شخپ تلاح رد

 

 

 

 

.دینک میظنت هنیمز سپ ریوصت ناونع هب ار هدهاشم لاح

 

 

 

حرش

 

هنيزگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دينک باختنا ضرف شيپ یرلاگ زا ار هاوخلد هنيمز سپ ريوصت

 

هنیمز سپ ریواصت یرلاگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک میظنت هنیمز سپ ریوصت ناونع هب ار دیا هتفرگ هک یسکع

 

موبلآ

 

 

31عملکردهای اولیه