هکبش تامیظنت یدنبرکیپ و WLAN کی هب لاصتا

.دینک یدنبرکیپ زین ار هکبش تامیظنت دیناوت یم امش .دیوش لصو )AP( یسرتسد هطقن کی قیرط زا دیراد رارق WLAN کی هدودحم رد یتقو دیریگب دای

حرش دامن

هژیو AP

نمیا AP

WPS AP

لانگیس ناوت

.ديهد راشف ار ][ ،هکبش تاميظنت یاه هنيزگ ندرک زاب یارب

هب لاصتا یارب مزلا روبع زمر .دوش یم رهاظ وشزاب هرجنپ کی ،نمیا AP کی باختنا اب"نتم ندرک دراو" هب ،نتم ندرک دراو هرابرد تاعلاطا تفایرد یارب .دینک دراو ار WLAN )105 هحفص( .دینک هعجارم

)103 هحفص( .دینک هعجارم "دورو رگرورم زا هدافتسا" هب ،دش نایامن دورو هحفص رگا

.دوش یم لصتم WLAN هب نیبرود ،نمیا ریغ AP کی باختنا تروص رد

WPS نيپ لاصتا دياب ،WPS ليافورپ طسوت هدش ینابيتشپ AP باختنا تروص ردهمکد لاصتا باختنا اب .دينک دراو AP هاگتسد رد ار نيپ سپس و دينک باختنا ار هب ديناوت یم زين AP هاگتسد یور WPS همکد نداد راشف سپس و ،نيبرود یور WPS

.ديوش لصتم WPS ليافورپ طسوت هدش ینابيتشپ AP کي

WLAN هب لاصتا

.موبلآ >Wi-Fi<هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دینک باختنا ار

ای ،

،

، 2

2

.دینک باختنا ار Wi-Fi میظنت سپس و ،دیهد راشف ار ]

 

[3

3

Wi-Fi میظنت هحفص ات دینک لابند ار هحفص یور یاه لمعلاروتسد ،اه تلاح یضعب رد

.دوش نایامن

.دهد یم رارق وجتسج دروم ار دوجوم AP یاههاگتسد راکدوخ روط هب نیبرود

.دینک باختنا ار AP کی4 4

Wi-Fi میظنت

یزاس هزات

Samsung 1

Samsung 2

Samsung 3

Samsung 4

تشگزاب یتسد

.دینک باختنا ار یزاس هزات ،لاصتا لباق یاه AP ندرک زور هب یارب

هطقن مسا .دینک باختنا ار ميس یب هکبش ندوزفا ،یتسد روط هب AP ندرک هفاضا یارب

.دينک هفاضا یتسد ار لاصتا هطقن ديناوتب ات دشاب یسيلگنا هب دياب لاصتا

102شبکه بیسیم