تنظیم روشنایی و رنگ

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دینک باختنا یدیفس نزاوت2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

روط هب یرون طیارش ساسا رب ار یدیفس نزاوت :یدیفس نزاوت راکدوخ میظنت
.دینک میظنت راکدوخ
.یباتفآ زور کی رد نامتخاس زا جراخ یاه سکع یارب :زور
.هیاس رد ای یربا زور کی رد نامتخاس زا جراخ یاه سکع یارب :یربا
غارچ ای زور رون اب تنسرولف رون ریز رد یرادربریوصت یارب :H-تنسرولف رون
.هخاش هس تنسرولف
.دیفس رون اب تنسرولف غارچ ریز رد یرادربریوصت یارب :L-تنسرولف رون
ای رونرپ یاه پملا رون ریز و نامتخاس لخاد رد نتفرگ سکع یارب :نتسگنت
.نژولاه

.دیا هدرک نییعت هک یدیفس نزاوت تامیظنت زا هدافتسا یارب :هاوخلد میظنت )72 هحفص(

یدیفس نزاوت میظنت کی باختنا

،دشاب یعقاو امش سکع گنر دیهاوخ یم رگا .دراد یگتسب رون عبنم تیفیک و عون هب سکع گنر نزاوت راکدوخ میظنت لثم ؛دشاب یرون طیارش اب بسانتم هک دینک باختنا یدیفس نزاوت یارب ار یمیظنت

.دینک باختنا ار نتسگنت ای یربا ،زور ،یدیفس
زور
یدیفس نزاوت راکدوخ میظنت

 

 

 

 

 

 

نتسگنت
یربا

71 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری