استفاده از برنامه های روی رایانه

i-Launcher یارجا

Samsung ← )اه همانرب همه( All Programs ← )عورش( Start ،رتویپماک رد Mac لماع متسیس اب هنایار رد ،ای .دینک باختنا ار Samsung i-Launcheri-Launcher

.دینک کیلک i-LauncherSamsung ← )یدربراک یاه همانرب( Applications یور

Mac لماع متسیس تامازلا

اه یدنمزاين

هنيزگ

)PowerPC زج هب(رتدیدج ای Mac OS 10.5

لماع متسیس

)دوش یم هیصوت رتلااب و تیاباگم 512( RAM تیاباگم 256

لقادح

مر

تیاباگم 110

لقادح

دراه تیفرظ

کسید

 

 

USB 2.0 تروپ

رگید دراوم

97پخش/ویرایش