هیلوا یاهدرکلمع

.دیوش انشآ ،یرادربملیف و یرادربسکع یارب هیلوا یاهدرکلمع و اهدامن ،نیبرود یرهاظ لکش اب

32 … …………………………… اه ونم ای اه هنیزگ باختنا34… …………………………… ادص و شیامن هحفص میظنت

34 … ………………………………… شیامن عون میظنت

35… ………………………………………… ادص میظنت

36… ……………………………………… اه سکع نتفرگ

37… ………………………………………… ییامنگرزب

39… ……………………… )OIS( نیبرود شزرل شهاک

40… …………………… رت حضاو یسکع نتفرگ یارب یتاکن

19 … ………………………………… یدنب هتسب ندرک زاب

20… ………………………………… نیبرود یرهاظ لکش

22… ………………… DIRECT LINK همکد زا هدافتسا

23… ……………………… هظفاح تراک و یرتاب نداد رارق24… ……………… نیبرود ندرک نشور و یرتاب ندرک ژراش

24… ………………………………… یرتاب ندرک ژراش

24… ……………………………… نیبرود ندرک نشور

25… ………………………………… هیلوا یزادنا هار ماجنا

27… …………………………………… یریگدای یاهدامن

28… ……………………………… یگناخ هحفص زا هدافتسا

28 … ………………………… یگناخ هحفص هب یسرتسد

29… ………………………… تلاح هحفص یور یاهدامن

31 … …………………………… هنیمز سپ ریوصت میظنت