انتخاب گزینه ها یا منو ها

ار ]

[ ای ] [ سپس و دیهد راشف ار ] /

 

[ ،یدیفس نزاوت باختنا یارب4 4

 

 

 

 

.دیهد راشف

AutoShare

EV

یدیفس نزاوت

ISO

شلاف

سوکوف

جورخ باختنا

.دیهد راشف ار ]/[ ،یدیفس نزاوت هنیزگ باختنا یارب5 5

یدیفس نزاوت : زور

تشگزاب باختنا

.دیهد راشف ار ] [ ،تامیظنت هریخذ یارب6 6

:همانرب تلاح رد یدیفس نزاوت هنیزگ باختنا یارب ،لاثمً

.دیورب >هیلوا< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دينک باختنا ار

2

2

.دیهد راشف ار ]

[3

3

AutoShare

EV

یدیفس نزاوت

ISO

شلاف

سوکوف

جورخ باختنا

33عملکردهای اولیه