سکع شیاریو

.دیریگب دای ار اهسکع شیاریو هوحن
.دنک یم هریخذ دیدج یاهلیاف تروص هب ار هدش شیاریو یاهسکع ،نیبرود نیا

.دنوش یمن لیدبت رتنییاپ کیکفت اب یسکع هب راکدوخ روط هب ،دیناخرچ یم یتسد تروص هب هک ییاهسکع .دنک یم لیدبت رتنییاپ کیکفت اب یسکع هب راکدوخ روط هب ار اهنآ نیبرود ،اهسکع شیاریو ماگنه رد‎.دنتسین شیاریو لباق ،اه تلاح زا یضعب رد هدش هتفرگ یاه سکع

سکع ندناخرچ

.دیورب >موبلآ< هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دينک باختنا ار

2

2

.دينک باختنا ار سکع کي سپس و هدناخرچ پچ تمس هب ار ]موز[3

3

.دینک باختنا ار هنیزگ کی شخرچ4

4

.دیهد راشف ندرک هریخذ یارب ار ]

[5

5

شخرچ : 90˚ تسار

وغلهريخذ

اه سکع زیاس رییغت

.دینک هریخذ دیدج لیاف ناونع هب ار نآ و هداد شهاک ار سکع کی هزادنا

.دیهد راشف ار ] [ سپس و هدومن باختنا ار سکع کی ،شخپ تلاح رد1 1

.دينک باختنا ار هزادنا هرابود میظنت2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

هزادنا هرابود میظنت

2592 X‏ 1944
1984 X‏ 1488
1024 X‏ 768

تشگزاب باختنا

.دشاب توافتم دوجوم هزادنا رییغت یاه هنیزگ ،هدش باختنا سکع یلصا هزادنا هب هتسب تسا نکمم

.درک دهاوخ یسیونزاب ار یلصا لیاف ،نیبرود نیا
ار شخرچ سپس و هداد راشف ار ] [ ادتبا ،شخپ تلاح رد سکع کي ندناخرچ یارب

.دينک باختنا

88 پخش/ویرایش