گرفتن عکس ها

دنمشوه موز میظنت

.دیهد راشف ار ] [ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دنمشوه موز هنیزگ2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

.دوش یم لاعفریغ دنمشوه موز :شوماخ

.دوش یم لاعف دنمشوه موز :نشور

دنمشوه موز

تروص رد .تسا دنمشوه موز زا هدافتسا لاح رد نیبرود ،دشاب دنمشوه هدودحم رد موز رگناشن رگا زا نامزمه هدافتسا اب .دوب دهاوخ ریغتم موز نازیم بسح رب سکع کیکفت ،دنمشوه موز زا هدافتسا

.دینک داجیا ییامنگرزب ربارب 20 ات دیناوت یم ،دنمشوه موز و یرون موز

 

 

 

نشور اب سکع کیکفت

 

 

 

یرون )موز( هدودحم

 

 

دنمشوه موز ندوب

 

 

 

 

 

 

 

موز رگناشن

دنمشوه درب

.تسین سرتسد رد یبايدر راکدوخ سوکوف هنیزگ و SCN تلاح رد نتم هنیزگ اب دنمشوه موزرتمک لاتیجید موز اب هسیاقم رد ،دوش یم هتفرگ دنمشوه موز زا هدافتسا اب هک یسکع تیفیک تفاتسا نکمم ،دوش یم هتفرگ یرون موز اب هک ییاهسکع اب هسیاقم رد سکع تیفیک ،دنچره .تسا

.دشاب رتنییاپ

.دیشاب هدرک باختنا ار 4:3 حوضو تبسن هک تسا هدافتسا لباق یتروص رد طقف دنمشوه موزموز ،دینک میظنت ،تسا نشور دنمشوه موز هک یلاح رد ار یرگید حوضو تبسن هک یتروص رد

.دش دهاوخ شوماخ راکدوخ روط هب دنمشوه

.تسا لاعف دنمشوه کیتاموتا تلاح رد هراومه دنمشوه موز

38عملکردهای اولیه