نگهداری از دوربین

ینلاوط نامز تدم یارب یرادهگن

داوم اب هارمه ای هدش هتسب هظفحم رد ار نآ ،دینک یم یرادهگن ینلاوط یتدم یارب ار نیبرود یتقو

.دیهد رارق نوکیلیس لژ دننام تبوطر بذاج

ًاددجم ،هدافتسا زا لبق دیاب و دننک یم یلاخ ژراش نامز لوط رد ،دنوش یمن هدافتسا هک ییاه یرتاب

.دنوش ژراش

یلعف نامز و خیرات ،دینک نشور ار نیبرود ،نیبرود زا یرتاب ندوب جراخ ینلاوط تدم زا سپ رگا

.دوش یم هیلوا یهد رادقم

بوطرم یاه طیحم رد نیبرود زا طایتحا اب هدافتسا

تاعطق ای زنل یور رب تسا نکمم ،دینک یم لقتنم مرگ یناکم هب درس ناکم کی زا ار نیبرود یتقو ربص تعاس 1 لقادح و هدرک شوماخ ار نیبرود ،طیارش نیا رد .دوش لیکشت تبوطر نیبرود یلخاد زا لبق هدرک جراخ نیبرود زا ار هظفاح تراک ،دوش لیکشت هظفاح تراک یور بآ تارطق رگا .دینک

.دینک ربص تبوطر همه ندش راخب ات ،ددجم ندرک لخاد

اه طایتحا ریاس

هب بیسآ ای نارگید ای دوخ هب یندب همدص ثعاب تسا نکمم راک نیا .دیهدن ناکت دنب اب ار نیبرود

.دوش نیبرود

درکراک زا و دنک دودسم ار کرحتم تاعطق تسا نکمم گنر اریز ،دینکن گنر ار دوخ نیبرود

.دنک یریگولج نیبرود حیحص

.دینک شوماخ ار نآ ،دینک یمن هدافتسا نیبرود زا یتقو

نیبرود زا یرادهگن ای هدافتسا

نیبرود زا یرادهگن و هدافتسا یارب بسانمان یاه ناکم

.دیهدن رارق ،مرگ رایسب یامد ای درس رایسب یاوه ضرعم رد ار نیبرود

هدافتسا ،دراد دیدش رایسب تبوطر رییغت هک ییاج ای ،دیدش رایسب تبوطر اب ییاهلحم رد نیبرود زا

.دینکن

هیوهت اب ،مرگ یاه طیحم رد نآ یرادهگن و دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد نیبرود ندادرارق زا

.دینک یراددوخ ،ناتسبات لصف رد نیشام لخاد دننام یفاکان

دییامن تظفاحم دح زا شیب یاه شزرل و ،دیدش تاکرح ،هبرض ربارب رد نآ رگشیامن و نیبرود زا

.دنیبن یدج بیسآ نیبرود ات

هیوهت یاراد ای ،بوطرم ،فیثک ،رابغ و درگ رپ یاه طیحم رد نیبرود یرادهگن ای ندرب راک هب زا

.دوش یریگولج نیبرود یلخاد یازجا و کرحتم تاعطق ندید بیسآ زا ات دییامن یراددوخ بسانمان

هدافتسا لاعتشا لباق ییایمیش داوم ای ،قارتحا لباق داوم ،یتخوس داوم یکیدزن رد دوخ نیبرود زامزاول ای نیبرود هک یا هظفحم نامه رد ار هرجفنم داوم ای ،لاعتشا لباق تاعیام و اهزاگ .دینکن

.دینکن لمح ای یرادهگن ،داد رارق نآ رد نیبرود یبناج

.دینکن یرادهگن ،نیلاتفن هلولگ رانک رد ار نیبرود

اهایرد رانک ای لحاوس رد ندرک هدافتسا

ودرگ و نش ربارب رد نیبرود زا دینک یم هدافتسا هباشم قطانم ای لحاس رد نیبرود زا هک ینامز

.دینک تظفاحم رابغ

زا هدافتسا .دینکن سمل سیخ تسد اب ار هظفاح تراک ای روتپادآ ،یرتاب .تسین بآ دض امش نیبرود

.دناسرب بیسآ نیبرود هب تسا نکمم سیخ یاهتسد اب نیبرود

131پیوستها