اه ملیف ای اه سکع لاسرا یارب Auto Backup زا هدافتسا

.دینک لقتنم یصخش هنایار کی هب میس یب شور هب ار دوخ نیبرود اب هدش هتفرگ یاهملیف ای اه سکع دیناوت یم

یصخش هنایار کی هب ملیف و سکع لاسرا

.موبلآ >Wi-Fi<هب ،یگناخ هحفص یور رب1

1

.دینک باختنا ار 2

2

ار یدعب ،دینک دولناد ار همانرب هک تساوخ امش زا و دش نایامن وشزاب مایپ هک یتروص رد

.دینک باختنا

Auto Backup یاه یگژیو زا هدافتسا یارب ار هنایار ریگ نابیتشپ تاعلاطا دیاب امشرب راکدوخ یریگ نابیتشپ همانرب بصن" هب ،رتشیب تایئزج زا یهاگآ یارب .دینک یدنبرکیپ امش هنایار یور Auto Backup همانرب رگا )110 هحفص( .دینک هعجارم "هنایار یور

.دینک هریخذ Wi-Fi لاصتا ای USB لباک قیرط زا ار هنایار تاعلاطا ،تسا هدش بصنکی هب راکدوخ روط هب ،هدش لصتم AP هاگتسد نیرخآ قیرط زا ات دنک یم یعس هاگتسد.دوش لصتم WLAN

ار دوجوم AP یاه هاگتسد راكدوخ روط هب ،دشاب هدشن لصتم WLAN هب لابقً نیبرود رگ)102 هحفص( .دنك یم وجتسج

هنایار یور رب راکدوخ یریگ نابیتشپ همانرب بصن

)95 هحفص( .دینک بصن i-Launcher11

.دینک لصو هنایار هب ار نیبرود ،USB لباک زا هدافتسا اب2 2

.دینک کیلک نآ یور ،دش رهاظ Auto Backup همانرب دامن هک یماگنه3 3

هریخذ نیبرود رد هنایار هرابرد تاعلاطا و هدش بصن هنایار یور Auto Backup همانرب.دینک یوریپ هحفص یور یاه لمعلاروتسد زا ،بصن لیمکت یارب .دوش یم

رد زین ار هنایار هب طوبرم تاعلاطا دیناوت یم ،Wi-Fi قیرط زا نیبرود و هنایار لاصتا اب

.دینک هریخذ نیبرود

.دینک ادج ار USB لباک4 4

.دینک لصاح نانیمطا هکبش هب هنایار لاصتا زا ،همانرب بصن زا لبق

110شبکه بیسیم