انتخاب وضوح و کیفیت

سکع تیفیک کی باختنا

لیاف مجح ندش رتگرزب هب ،ریوصت یارب رتلااب تیفیک میظنت .دیهد ماجنا ار سکع تیفیک تامیظنت

.دنک یم هریخذ JPEG بلاق اب و هدرک هدرشف ار هدش هتفرگ یاهسکع ،نیبرود نیا .دوش یم رجنم

.دیهد راشف ار ][ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد1 1

.دينک باختنا ار تیفیک2 2

.دینک باختنا ار هنیزگ کی3 3

حرش دامن

.دیریگب بوخ یلیخ تیفیک اب ییاهسکع :بوخ یلیخ

.دیریگب بوخ تیفیک اب ییاهسکع :بوخ

.دیریگب یلومعم تیفیک اب ییاهسکع :لامرن

59 گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری